سقف شیبدار در مشهد
  • پروژه: همکار آقای شفیعی
  • نوع پوشش: کینگستون
  • محل ساخت: در شمال کشور