• پروژه: آقای مشترفی
  • نوع پوشش: آندوویلا
  • محل ساخت: مشهد