• پروژه: آقای سفید مو
  • نوع پوشش: روفتایل پارس
  • محل ساخت: کاهو