• پروژه: برج الیزه 2
  • نوع پوشش: کینگستون
  • محل ساخت: کوهسنگی 12