تیزه طبرستان

{برای اطلاع از قمیت تماس بگیرید}

تیزه طبرستان همانند استوانه تو خالی هست که از روی قطر دایره سطح مقطع برش خورده است.
به عبارت دیگر در یک نگاه نصفی از یک استوانه است.
دارای طولی معادل ۴۰ سانتی متر است.
دو عدد و نصفی از آن برای پوشش یک متر طول از سقف به کار می رود.
تصویری که مشاهده می فرمایید یک نمونه از تیزه طبرستان است.