• پروژه: آقای محمدی
  • نوع پوشش: روفتایل پارس
  • محل ساخت: گوارشک