• پروژه: آقای فرهادی
  • نوع پوشش: روفتایل پارس
  • محل ساخت: ویرانی 3