• پروژه: پروژه آقای شفیعی
  • نوع پوشش: روفتایل پارس
  • محل ساخت: جاده چشمه گیلاس