سقف شیبدار پارسیس بام
  • پروژه: آقای دهقانیان
  • نوع پوشش: روفتایل پارس
  • محل ساخت: گلمکان
  • تاریخ ساخت:
* صفر تا صد این پروژه توسط تیم شرکت پارسیس بام انجام شده است *