پروژه آقای محمدی

شرح پروژه: پروژه اقای محمدی زیر نظر مهندس ادیبی ساخته شده و پوشش سقف این پرژوه آندوویلا می باشد و در سال 1396 اجرا شده است. آدرس پروژه » مجتمع گلهای شاندیز مساحت سقف: 180متر
بیشتر بخوانید