image
image

شرح پروژه:

پروژه اقای محمدی زیر نظر مهندس ادیبی ساخته شده و پوشش سقف این پرژوه آندوویلا می باشد و در سال 1396 اجرا شده است.

آدرس پروژه »

مجتمع گلهای شاندیز

مساحت سقف:

180متر