image
image

شرح پروژه:

پروژه آقای نعمتی زیر نظر مهندس صنعت خوانی است ، پوشش سقف این پروژه روفتایل پارس اخرایی میباشد.

طراحی این پروژه توسط شرکت پارسیس بام انجام شده است.

آدرس پروژه :

مجتمع زیتون ، شاهنامه بعد از کاشی فیروزه

مساحت سقف :

220 متر