درباره پروژه:

ین پروژه در جاده شیر حصار اجرا شده است و با مدیریت و اجرای شرکت پارسیس بام طی ده روز کار شده است.

پوشش پروژه به صورت سفال میباشد.

ساخته شده: جاده شیر حصار

تاریخ ساخت : 25 تیر 1399

مشتری: اقای مهندس احمدی